Konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių. Reddit Bitcoin iš ateities

Document 32003R2273

Komisija pateikė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kodifikuojančios m. Teisės tarnybų konsultacinė darbo grupė m. Atsižvelgiant į Teisingumo Teismo m. Kadangi toks performulavimas sudarytų esminį pakeitimą ir todėl būtų peržengtos paprasto kodifikavimo ribos, laikyta, kad reikia taikyti m.

Kadangi reikia priimti naujus pakeitimus, dėl aiškumo reikėtų direktyvą išdėstyti nauja redakcija. Ö Sutarties 50 Õ straipsnio Ö 2 Õ dalies g punkte ir Bendrojoje įsisteigimo laisvės suvaržymo panaikinimo programoje numatytas koordinavimas, pradėtas m.

Norint užtikrinti minimalią lygiavertę ribotos turtinės atsakomybės akcinių bendrovių akcininkų ir kreditorių apsaugą, itin svarbu yra suderinti nacionalines nuostatas dėl jų kapitalo kaupimo ir palaikymo, didinimo arba mažinimo. Ö Sąjungoje Õ ribotos turtinės atsakomybės akcinės bendrovės įstatai ar įregistravimo dokumentas turi suteikti galimybę bet kuriam suinteresuotam asmeniui susipažinti su svarbiausiais bendrovės duomenimis, įskaitant tikslią bendrovės kapitalo sudėtį.

Ö Būtinos Sąjungos Õ nuostatos dėl kapitalo, kuris yra kreditorių garantija, palaikymo, ypač uždraudžiant kokiu nors būdu jį sumažinti, paskirstant akcininkams, kai pastarieji neturi teisės gauti kapitalo dalies, ir ribojant bendrovės teisę įsigyti savo akcijas. Apribojimai bendrovei įsigyti savo pačios akcijų taikomi ne tik pačiai bendrovei, bet ir konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių kuriam asmeniui, veikiančiam savo vardu, tačiau bendrovės naudai.

Tam, kad būtų užkirstas kelias ribotos atsakomybės akcinei bendrovei pasinaudoti kita bendrove, kurioje ji turi daugumą balsų ar kuriai ji gali turėti lemiamos įtakos įvykdyti tokius įsigijimus nesilaikant šiuo atžvilgiu priimtų apribojimų, priemonės, reguliuojančios bendrovės savo pačios akcijų įsigijimą, turėtų būti išplėstos taip, kad apimtų svarbiausius ir dažniausius akcijų įsigijimų atvejus, kai akcijas įsigyja kitos tokios bendrovės.

Šios priemonės turėtų būti išplėstos taip, kad apimtų ribotos atsakomybės akcinės bendrovės akcijų pasirašymą. Tam, kad būtų užkirstas kelias apeiti Ö šią direktyvą ÕÖ 7 konstatuojamojoje dalyje nurodytos Õ priemonės Ö taip pat Õ turi apimti bendroves, reguliuojamas m. Kai santykiai tarp ribotos atsakomybės akcinės bendrovės ir kitos bendrovės, tokios kaip nurodyta konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių konstatuojamojoje dalyje, yra tiktai netiesioginiai, atrodytų, kad būtų pateisinama sušvelninti nuostatas, taikomas, kai tie santykiai yra tiesioginiai, numatant balso teisės sustabdymą kaip minimalią priemonę šios direktyvos tikslams pasiekti.

Be to, yra pateisinama padaryti išimtis tais atvejais, kai profesinės veiklos specifinė prigimtis atmeta galimybę, kad šios direktyvos tikslams Ö pasiekti Õ iškils pavojus. Atsižvelgiant į Ö Sutarties 55 Õ straipsnio Ö 2 Õ dalies g punkte nurodytus tikslus, būtina, kad valstybių narių įstatymai, susiję su kapitalo didinimu ar mažinimu, užtikrintų, jog laikomasi principų, pagal kuriuos visi akcininkai, kurių padėtis yra tokia pati, turi vienodas teises, o kreditoriai, kurių reikalavimai buvo pareikšti prieš priimant sprendimą dėl kapitalo sumažinimo, apsaugoti, ir kad tokie principai būtų suderinti.

Siekiant sustiprinti standartizuotą kreditorių apsaugą visose valstybėse narėse, kreditoriai konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių galėti pasinaudoti, esant tam tikroms sąlygoms, teisminėmis arba administracinėmis procedūromis, kai ribotos atsakomybės akcinės bendrovės kapitalo sumažinimas kelia grėsmę jų reikalavimams. Siekiant užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiaujama rinka, įgyvendindamos šią direktyvą, valstybės narės turėtų atsižvelgti į m.

Komisijos reglamento EB Nr. Šioje direktyvoje nurodytos suderinimo priemonės yra taikomos valstybių narių įstatymais ar kitais teisės aktais numatytoms nuostatoms Ösusijusiomis su I priede išvardytomis Õ bendrovių Ö rūšimis.

kas yra binary parinktys vertybinių popierių biržoje

Õ Visų Ö I priede Õ išvardytų rūšių bendrovių pavadinime arba kartu su juo yra pateikiamas apibrėžimas, kuris skiriasi nuo kitų rūšių bendrovių apibrėžimų. Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šios direktyvos investicinėms bendrovėms su kintamu kapitalu ir kooperatyvams, įsteigtiems kaip viena iš Ö I priede Õ išvardytų bendrovių.

Jei valstybių narių įstatymai nustato, kad bendrovė negali pradėti verslo, kol negauna leidimo, jie taip pat turi apibrėžti atsakomybę už bendrovės įsipareigojimus, kuriuos ji prisiima arba kurie buvo prisiimti jos vardu iki tokio leidimo suteikimo arba atsisakymo jį suteikti. Jei valstybės narės įstatymai reikalauja, kad bendrovė būtų sudaryta daugiau nei iš vieno nario, tai, kad visas akcijas turi vienas asmuo, arba, bendrovę įsteigus, narių skaičius tapo mažesnis už įstatymuose nurodytą minimumą, nereiškia, kad bendrovė turi būti besąlygiškai likviduojama.

Jeigu 1 dalyje nurodytais atvejais konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių narės įstatymai leidžia, kad bendrovė būtų teismo sprendimu likviduota, teisėjas, kurio jurisdikcijai priklauso byla, turi turėti galimybę suteikti bendrovei pakankamai laiko sureguliuoti savo padėtį. Stojimo akto 29 str. Kai toks sprendimas Önurodytas 2 dalyje, Õ dėl likvidavimo yra priimtas, bendrovė pradeda likvidavimo procedūrą.

Valstybių narių įstatymai turi reikalauti, kad tam, kad bendrovė galėtų būti įsteigta arba gauti leidimą imtis verslo, minimalaus pasirašytojo kapitalo dydis turi būti ne mažesnis kaip 25 è1 Ö EUR Õ ç. Komisijos siūlymu, kas penkeri metai ð Europos Parlamentas ir ï Taryba nagrinėja ir prireikus perskaičiuoja Ö 1 dalyje nurodytą dydį Õ è1 Ö eurais Õ ç, ð atsižvelgdami ï į Ö Sąjungos Õ ekonomikos ir pinigų rinkos raidą bei į tendencijas tik didelėms ir vidutinėms įmonėms leisti pasirinkti Ö I priede Õ išvardytas bendrovės rūšis.

EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex

Tačiau įsipareigojimas atlikti darbą arba teikti paslaugas negali būti laikomas tokiu turtu. Tačiau valstybės narės gali leisti tiems, kurie imasi platinti išleidžiamas akcijas atlikdami savo profesinę pareigą, už akcijas, kurias jie pasirašo tokio sandorio metu, mokėti mažiau nei bendra tokių akcijų vertė. Tačiau, jei bendrovę steigiant ar gavus leidimą imtis verslo akcijos yra išleidžiamos už jas apmokant kitaip nei grynaisiais pinigais, visiškai apmokėta turi būti per penkerius metus.

Iki bendrovės įregistravimo ar leidimo pradėti verslą gavimo vienas ar keli administracinės struktūros ar teismo paskirti ar patvirtinti nepriklausomi ekspertai parengia bet kokio akcijų apmokėjimo kitaip nei grynaisiais pinigais ataskaitą. Tokie ekspertai gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys ir bendrovės ar firmos, veikiančios pagal kiekvienos valstybės narės įstatymus.

Ö 1 dalyje nurodytoje Õ ekspertų ataskaitoje būtinai pateikiamas viso apmokėjimą sudarančio turto bei taikytų vertinimo metodų aprašymas ir nurodoma, ar vertės, gautos taikant tokius metodus, atitinka bent už tokį apmokėjimą išleidžiamų akcijų konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių ir jų nominalią vertę arba, jei nominalios vertės nėra, jų buhalterinę vertę ir, jei reikia, priemoką.

Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šio straipsnio naujos bendrovės kūrimui jungimo arba skaidymo būdu, kai Ö vienas ar keli nepriklausomi ekspertai Õ parengia jungimo arba skaidymo sąlygų projekto ataskaitą. Kai valstybės narės nusprendžia taikyti šį straipsnį pirmoje pastraipoje minimais atvejais, jos gali nustatyti, kad ataskaitą pagal šį straipsnį ir Ö vieno ar kelių Õ nepriklausomų Ö ekspertų Õ rengiamą jungimo arba skaidymo sąlygų projekto ataskaitą gali rengti tas pats ekspertas arba ekspertai.

europos sąjungos biologinės įvairovės strategija 2022 m

Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, jei administravimo arba valdymo organui priėmus sprendimą, apmokėjimas kitaip nei grynaisiais pinigais įvykdomas perleidžiamais vertybiniais popieriais, kaip apibrėžta m. Tačiau jei kainai įtakos turėjo išimtinės aplinkybės, kurios ir fonte incide sobre akcijų pasirinkimo sprendžia carf pakeistų turto vertę apmokėjimo juo įvykdymo dieną, įskaitant atvejus, kai tokių perleidžiamų vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių rinka tapo nelikvidi, administravimo arba valdymo organo iniciatyva ir atsakomybe atliekamas pervertinimas.

Pirmiau minėtam pervertinimui taikomos 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys. Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, jeigu, administravimo arba valdymo organui priėmus sprendimą, apmokėjimas kitaip nei grynaisiais pinigais yra įvykdomas turtu, kitokiu nei šio straipsnio 1 dalyje nurodyti perleidžiami vertybiniai popieriai arba pinigų rinkos priemonės, dėl kurio tikrosios vertės savo nuomonę jau yra pareiškęs pripažintas nepriklausomas ekspertas, ir jei yra įvykdytos šios sąlygos: a tikroji vertė yra nustatyta ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki apmokėjimo turtu įvykdymo dienos; b vertinimas buvo atliktas vadovaujantis valstybėje narėje bendrai pripažintais vertinimo standartais ir principais, kurie yra taikomi tokios pat rūšies turtui, kuriuo vykdomas apmokėjimas.

Atsiradus naujoms svarbioms aplinkybėms, kurios apmokėjimo turtu įvykdymo dieną stipriai pakeistų tikrąją turto vertę, administravimo arba valdymo organo iniciatyva ir atsakomybe atliekamas pervertinimas. Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, jeigu administravimo arba valdymo organo sprendimu apmokėjimas kitaip nei grynaisiais pinigais yra įvykdomas turtu, kitokiu nei šio straipsnio 1 dalyje nurodyti perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kurio tikroji vertė yra nustatyta pagal atskiro turto vienetų vertes, iš ankstesnių finansinių metų įstatymų reikalaujamų finansinių atskaitomybių, su sąlyga, kad buvo atliktas šių atskaitomybių auditas pagal m.

Mutatis mutandis taikomos šio straipsnio 2 dalies nuo antros iki penktos pastraipos. Tokiu atveju šio straipsnio 1 konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių minimoje deklaracijoje pakanka pateikti pareiškimą, bollinger juostų pagrindai nuo pirmiau minėto pranešimo paskelbimo neiškilo naujų svarbių aplinkybių. Kiekviena valstybė narė numato tinkamas apsaugos priemones, užtikrinančias, kad būtų laikomasi 11 ir šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, kai apmokėjimas kitaip nei grynaisiais pinigais konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių be Ö ekspertų Õ ataskaitos, nurodytos 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse.

Jeigu, nepasibaigus nacionalinės teisės aktuose numatytam bent dvejų metų nuo bendrovės įregistravimo arba leidimo imtis verslo gavimo laikotarpiui, bendrovė įsigyja bet kokį turtą, priklausantį 3 straipsnio i punkte nurodytam asmeniui, bendrovei ar firmai už apmokėjimą, sudarantį ne mažiau kaip vieną dešimtąją pasirašytojo kapitalo, toks turtas yra įvertinamas, o informacija apie jį skelbiama è1 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse ç nurodyta tvarka ir pateikiama tvirtinti visuotiniam susirinkimui.

greita pasirinkimo sandorių apžvalga

Išskyrus tuos atvejus, kai mažinamas pasirašytasis kapitalas, turtas akcininkams negali būti paskirstomas, jei paskutinių finansinių metų paskutinę dieną bendrovės metinėse ataskaitose nurodytas grynasis turtas yra arba po tokio paskirstymo taptų mažesnis nei pasirašytojo kapitalo ir tų rezervų, kurie negali būti paskirstyti pagal įstatymą arba įstatus, suma.

Jeigu nepareikalauta pasirašytojo kapitalo dalis nėra įtraukta į balanse nurodytą turtą, šis dydis atimamas iš pasirašytojo kapitalo sumos, nurodytos 1 dalyje. Akcininkams paskirstyto turto suma negali būti didesnė už pelno finansinių metų pabaigoje ir praeitų metų nepaskirstyto pelno bei sumų iš rezervų, kurias galima tam panaudoti, sumą, atėmus visą nepaskirstytą pelną bei sumas, pervestas į rezervą pagal įstatymą ar įstatus.

EUR-Lex - PC - EN - EUR-Lex

Jeigu valstybės narės įstatymai leidžia mokėti tarpinius dividendus, būtina laikytis tokių konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių a rengiamos preliminarios ataskaitos, parodančios, kad paskirstymui naudotinų lėšų pakanka; b paskirstoma suma negali būti didesnė už viso pelno, gauto nuo praėjusių finansinių metų, kurių metinė atskaitomybė jau sudaryta, ankstesnių metų nepaskirstyto pelno sumą bei galimas tam panaudoti sumas iš rezervų, atėmus visą nepaskirstytą pelną bei sumas, pervestas į rezervą pagal įstatymą ar įstatus.

Valstybės narės įstatymai gali numatyti nuo 1 dalies nukrypti leidžiančias nuostatas investicinėms nekintamo kapitalo bendrovėms. Jeigu prarandama didelė pasirašytojo kapitalo dalis, per valstybių narių įstatymais nustatytą laikotarpį šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas apsvarstyti, ar bendrovė turi būti likviduota ar turi būti imtasi kitų priemonių.

Pagal 1 dalį dideliu laikomas nuostolio dydis valstybių narių įstatymais negali būti nustatytas didesnis kaip pusė pasirašytojo kapitalo.

Reddit Bitcoin iš ateities

Bendrovės akcijų negali pasirašyti pati bendrovė. Jei bendrovės akcijos buvo pasirašytos savo vardu, bet bendrovės naudai veikiančio asmens, pasirašęs akcijas asmuo laikomas pasirašiusiu akcijas savo paties sąskaita.

Tačiau valstybės narės įstatymai gali nustatyti, kad bet kuris iš šių asmenų gali būti nzx opcionų prekyba nuo tokios prievolės, jeigu įrodo, kad jis asmeniškai negali būti laikomas kaltu. Nepažeidžiant visų akcininkų, kurių padėtis yra tokia pati, vienodų teisių principo bei m.

Tiek, kiek tokie įsigijimai yra leidžiami, valstybės narės jiems turi nustatyti šias sąlygas: a leidimą suteikia visuotinis susirinkimas, kuris apibrėžia tokių įsigijimų sąlygas ir visų pirma didžiausią leidžiamų įsigyti akcijų skaičių, laikotarpio, kuriuo toks leidimas galioja, kurio didžiausia trukmė nustatoma nacionalinės teisės aktais, tačiau neviršijant 5 metų, trukmę ir, jeigu įsigyjama pagal vertę, maksimalų ir minimalų apmokėjimo dydį; administravimo ar valdymo organo nariai privalo įsitikinti, kad kiekvieną kartą, įsigyjant akcijas, kurių įsigijimui duotas leidimas, būtų laikomasi b ir c punktuose nurodytų sąlygų; b įsigijus akcijų, įskaitant akcijas, kurias bendrovė įsigijo anksčiau ir turi, bei akcijas, kurias įsigijo asmuo, veikiantis savo vardu, tačiau bendrovės naudai, grynasis turtas konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių tapti mažesnis nei nurodytasis 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse; c toks sandoris gali būti vykdomas tik dėl visiškai apmokėtų akcijų.

Šis rezervas gali būti panaudotas tik pasirašytajam kapitalui didinti kapitalizuojant rezervus; v kad įsigijimas neapsunkins kreditorių reikalavimų įvykdymo. Valstybės narės įstatymai gali numatyti nuo 1 dalies a punkto pirmojo sakinio nukrypti leidžiančias nuostatas, jei bendrovė įsigyja savo akcijas, norėdama išvengti didelės ir neišvengiamos žalos bendrovei.

Tokiu atveju artimiausiame visuotiniame susirinkime administracija ar valdyba pateikia informaciją apie įsigijimo priežastis ir esmę, apie įsigyjamų akcijų skaičių ir nominalią vertę arba, jeigu nominalios vertės nėra, buhalterinę vertę, apie pasirašytojo kapitalo dalį, kurią jos sudaro, ir apie apmokėjimą už šias akcijas. Valstybės narės gali konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių netaikyti 1 dalies a punkto pirmojo sakinio, jeigu bendrovė arba savo vardu, bet bendrovės naudai veikiantis asmuo, įsigyja akcijas, kurias paskirsto bendrovės konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių asocijuotosios bendrovės darbuotojams.

Tokios akcijos turi būti paskirstytos per 12 mėnesių nuo jų įsigijimo. Tokiu atveju taikomas 17 straipsnio 7 dalies trečios pastraipos a punktas. Dėl tokių įsigytų akcijų grynasis turtas negali tapti mažesnis už pasirašytojo kapitalo ir rezervų, kurių paskirstymą draudžia įstatymas, sumą.

alk akcijų pasirinkimo sandoriai

Jei akcijos nėra parduodamos per 2 dalyje nustatytą laiką, jos turi būti anuliuotos. Valstybių narių įstatymai gali numatyti, kad akcijos yra anuliuojamos atitinkamai mažinant pasirašytąjį kapitalą.

Įstatymai turi numatyti tokį kapitalo sumažinimą tais atvejais, jeigu dėl akcijų, kurios turi būti anuliuotos, įsigijimo grynasis turtas tampa mažesnis nei numatytasis è1 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Document 32003R2273

Jei per tą laikotarpį jos neparduodamos, taikoma 22 straipsnio 3 dalis. Jei valstybės narės įstatymai leidžia bendrovei įsigyti savo akcijas pačiai ar per savo vardu, bet bendrovės naudai veikiantį asmenį, tokių akcijų turėjimui taikomos bent jau šios sąlygos: a iš teisių, kurias suteikia turimos akcijos, bendrovės nuosavų akcijų teikiama balsavimo teisė bet kuriuo atveju yra laikinai sustabdyta; b jei tokios akcijos yra įtrauktos į balanse nurodytą turtą, tokio pat dydžio rezervas, kurio negalima paskirstyti, įtraukiamas į įsipareigojimus.

Jei valstybės narės įstatymai leidžia bendrovei įsigyti savo akcijas pačiai ar per savo vardu, bet bendrovės naudai veikiantį asmenį, metinėse ataskaitose bent jau nurodoma: a įsigijimų, padarytų per finansinius metus, priežastys; b akcijų, įsigytų ar perleistų per finansinius metus, skaičius ir nominali arba, jeigu jos nėra, buhalterinė vertė ir pasirašytojo kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro; c apmokėjimas už akcijas, jeigu jos įsigyjamos ar perleidžiamos už užmokestį; d konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių bendrovės įsigytų ir turimų akcijų skaičius ir nominali vertė arba, jeigu jos nėra, buhalterinė vertė ir pasirašytojo kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro.

Jei valstybės narės leidžia bendrovei tiesiogiai ar netiesiogiai iš anksto išmokėti lėšas, suteikti paskolas ar garantijas, kad trečiasis asmuo įsigytų jos akcijų, tokiems sandoriams taikomos dalyse nurodytos sąlygos.

Sandoriai vykdomi administravimo arba valdymo organo atsakomybe sąžiningos rinkos sąlygomis, ypač palūkanų, kurias bendrovė gauna, ir garantijų, bendrovei suteiktų už paskolas ir iš anksto išmokėtas lėšas, nurodytas 1 dalyje, atžvilgiu. Turi būti deramai išnagrinėta trečiojo asmens arba — daugiašalių sandorių atveju — kiekvienos konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių šalies finansinė būklė.

Akcijos vs opcionai reddit

Sandorius administravimo arba valdymo organas teikia konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių susirinkimui, kad jis juos iš anksto patvirtintų, o visuotinis susirinkimas tokiu atveju vadovaujasi 44 straipsnyje nustatytomis kvorumo ir daugumos taisyklėmis. Administravimo arba valdymo organas visuotiniam susirinkimui privalo pateikti raštišką ataskaitą, nurodydamas: a sandorio priežastis; b bendrovės suinteresuotumą sudaryti tokį sandorį; c sąlygas, kuriomis sandoris sudaromas; d su sandoriu susijusią riziką bendrovės likvidumui ir mokumui; ir e kainą, už kurią trečiasis asmuo įsigis akcijas.

Dėl tretiesiems asmenims suteiktos bendros finansinės pagalbos grynasis turtas jokiu metu negali tapti mažesnis nei nurodytasis 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat atsižvelgiant į bet kokį grynojo turto sumažėjimą, galėjusį įvykti bendrovei pačiai įsigijus savų akcijų ar jų įsigijus jos vardu pagal 21 straipsnio 1 dalį.

Bendrovė į balanse nurodytus įsipareigojimus įtraukia bendros finansinės pagalbos dydžio rezervą, kuris negali būti paskirstytas. Jeigu trečiasis asmuo, pasinaudodamas iš bendrovės gauta finansine pagalba, įsigyja tos bendrovės savas akcijas, kaip apibrėžta 21 straipsnio 1 dalyje, arba pasirašo akcijas, išleidžiamas didinant pasirašytąjį kapitalą, toks įsigijimas atliekamas už teisingą kainą.

Tačiau dėl šių sandorių grynasis turtas negali tapti mažesnis nei nurodytasis 17 straipsnio 1 dalyje.

Jeigu bendrovė pati arba per savo vardu, bet bendrovės naudai veikiantį asmenį sutinka apmokėti savo akcijas kaip garantiją, tai bus laikoma akcijų įsigijimu pagal 21 straipsnį, 22 straipsnio 1 dalį ir 24 bei 25 straipsnius. Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti 1 dalies sandoriams, kuriuos sudaro bankai ir kitos finansinės institucijos, besiverčiančios įprastu verslu.

akcijų pasirinkimo sandoriai w2 1099

Tačiau kai ribotos atsakomybės akcinė bendrovė turi daugumą balsų netiesiogiai arba gali daryti lemiamos įtakos netiesiogiai, valstybės narės gali netaikyti pirmos ir antros pastraipų, jei jos užtikrina, jog bus sustabdytos balso teisės, teikiamos kitos bendrovės turimų ribotos atsakomybės akcinės bendrovės akcijų.

Nesant suderintų nacionalinių įstatymų dėl bendrovių grupių, valstybės narės gali: a apibrėžti atvejus, kuriais ribotos atsakomybės akcinė bendrovė traktuojama kaip pajėgianti daryti lemiamos įtakos kitai bendrovei; jeigu valstybė narė pasinaudoja šia galimybe, jos įstatymai bet kokiu atveju turi numatyti, kad lemiamą įtaką pajėgiama padaryti, jei ribotos atsakomybės akcinė bendrovė: - turi teisę skirti ar atleisti daugumą kitos bendrovės administracijos, vadovybės ar priežiūros padalinio narių ir tuo pačiu metu yra šios kitos bendrovės akcininkė ar narė, arba - yra kitos bendrovės akcininkė arba narė ir pagal susitarimą, sudarytą su kitais tos bendrovės akcininkais ar nariais, viena kontroliuoja daugumą jos akcininkų ar narių turimų balsų.

Valstybės narės nėra įpareigotos numatyti kitus atvejus, negu tie, kurie nurodyti pirmojoje ir antrojoje įtraukose; b apibrėžti atvejus, kuriais ribotos atsakomybės akcinė bendrovė traktuojama kaip netiesiogiai turinti balso teisių ar sugebanti netiesiogiai naudotis dominuojančia įtaka; c nustatyti aplinkybes, kuriomis ribotos atsakomybės akcinė bendrovė turi būti traktuojama kaip turinti balso teisių. Valstybės narės gali netaikyti 1 dalies pirmos ir antros pastraipų, kai akcijos pasirašomos, įsigyjamos ar turimos kito asmens, kuris nėra nei ribotos atsakomybės akcinė bendrovė, nurodyta 1 dalyje, nei kita bendrovė, kurioje ribotos atsakomybės akcinė bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai turi daugumą balsų ar kuriai ji gali tiesiogiai ar netiesiogiai daryti dominuojančią įtaką.

Valstybės narės gali netaikyti 1 dalies pirmos ir antros pastraipų, kai akcijas pasirašo, įsigyja ar turi kita bendrovė, veikianti kaip profesionalus vertybinių popierių makleris ir šios veiklos kontekste, jei ji yra vertybinių popierių biržos, esančios ar veikiančios valstybėje narėje, narė arba patvirtinta ar prižiūrima valstybės narės valdžios institucijos, kompetentingos prižiūrėti profesionalius vertybinių popierių maklerius, tarp kurių, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių būti kredito įstaigos.

Valstybės narės gali netaikyti 1 dalies pirmos ir antros pastraipų, kai ribotos atsakomybės akcinės bendrovės akcijos, turimos kitos bendrovės, buvo įsigytos prieš santykio tarp dviejų bendrovių, atitinkančio 1 dalyje nustatytus kriterijus, atsiradimą.

Document 52011PC0029

Tačiau šių akcijų teikiamos balso teisės turi būti sustabdytos ir į šias akcijas turi būti atsižvelgta, kai nustatoma, ar sąlyga, apibrėžta 21 straipsnio 1 dalies b punkte, yra įvykdyta.

Valstybės narės gali netaikyti 22 straipsnio 2 ar 3 dalies arba 23 straipsnio, kai ribotos atsakomybės akcinės bendrovės akcijos yra įsigytos kitos bendrovės, su sąlyga, kad jos numato: a jog bus sustabdytos balso teisės, teikiamos kitos bendrovės turimų ribotos atsakomybės akcinės bendrovės akcijų; ir b ribotos atsakomybės akcinės bendrovės administracijos ar vadovybės narius, kurie turi dash price coinmarketcap įpareigoti išpirkti iš kitos bendrovės akcijas, nurodytas 22 straipsnio 2 ar 3 dalyse bei 23 straipsnyje, už kainą, už kurią kita bendrovė jas įsigijo; ši sankcija netaikoma tik tada, kai ribotos konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių akcinės bendrovės administracijos ar vadovybės nariai įrodo, kad bendrovė nevaidino jokio vaidmens pasirašant ar įsigyjant nagrinėjamas akcijas.

Sprendimai dėl kapitalo padidinimo turi būti priimti visuotiniame susirinkime. Tačiau įstatai, įregistravimo dokumentas ar visuotinis susirinkimas, kurio sprendimas turi skelbiamas pagal 1 dalyje nurodytas taisykles, gali leisti didinti pasirašytąjį kapitalą iki didžiausios sumos, kuri juose nustatyta atsižvelgiant į bet kokį teisės aktais nustatytą maksimalų dydį.

Jei galima, įgaliotas bendrovės organas priima sprendimą dėl pasirašytojo kapitalo didinimo iki nustatytos ribos. Tokio organo įgaliojimai šiuo klausimu galioja ne ilgiau kaip penkerius metus ir gali būti vieną ar daugiau kartų pratęsti visuotinio susirinkimo sprendimu kiekvieną kartą ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Jei konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių keleto klasių akcijos, priimant 1 dalyje nurodytą visuotinio susirinkimo sprendimą dėl kapitalo didinimo arba suteikiant 2 dalyje nurodytą leidimą didinti kapitalą, bent jau kiekvienos konvertuojamų akcijų pasirinkimo sandorių akcijų savininkai, kurių teisėms tas sandoris daro poveikį, balsuoja atskirai.

Šis straipsnis taikomas visų vertybinių popierių, kurie gali būti konvertuojami į akcijas ar suteikia teisę pasirašyti akcijas, išleidimui, bet ne tokių vertybinių popierių konvertavimui ar pasinaudojimui teise pasirašyti.

Jeigu numatyta emisijos premija, ji turi būti sumokėta visa. Jeigu, didinant pasirašytąjį kapitalą, akcijos yra išleidžiamos už mokestį ne grynaisiais pinigais, mokestis turi būti visiškai pervestas per penkerius metus nuo sprendimo didinti pasirašytąjį kapitalą priėmimo dienos.

Galbūt jus domina