Dirbti namuose varese ir provincijoje, Otium? Negotium?

Europos Sąjungos C /

Įvadas 1. Be to, Sutartis įgalioja Audito Rūmus šį pareiškimą papildyti specialiaisiais kiekvienos svarbios ES veiklos srities įvertinimais. Darbo, tikrinant Europos Bendrijų finansinių ataskaitų patikimumą, tikslas — gauti pakankamų ir tinkamų įrodymų, kad pajamos, išlaidos, turtas ir įsipareigojimai buvo tinkamai įrašyti, o metinės finansinės ataskaitos tiksliai atspindi finansinę būklę m.

Audito Rūmų darbo, tikrinant metų finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, tikslas — sukaupti pakankamai tinkamų tiesioginių ar netiesioginių įrodymų, skirtų pateikti nuomonę, kad operacijos neprieštarauja taikomiems teisės btce prekybos bot pulso parinkčių prekybos sistema pirk kriptovaliuta ar sutarčių nuostatoms, ir yra teisingai apskaičiuotos kai dėl horizontaliųjų klausimų, žr.

Audito Rūmai dar kartą įvertino Komisijos pažangą stiprinant savo vidaus kontrolės sistemą ir tęsiant veiksmų planus, patvirtintus atsižvelgiant į integruotos vidaus kontrolės sistemos gaires žr.

Kadangi kelerius metus iš eilės Komisija nerengė rodiklių ir siekdami papildyti m.

Čia Venesueloje, bendravimas telefonu ir internetu, yra iš teroristinio aklavietės, labai nestabilus.

Bendro pobūdžio informacija 1. Audito Rūmų pastabos yra skirtos finansinių metų metinėms finansinėms ataskaitoms, kurias rengia Komisijos apskaitos pareigūnas ir patvirtina Komisija pagal m.

Finansinio reglamento 10 straipsnio nuostatas, ir kurios m. Palyginus su ir finansinių metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis, pagrindiniai pokyčiai yra šie: — buvo padidinta konsolidavimo apimtis — nuo 16 agentūrų m. Komisijos apskaitos pareigūnas Audito Rūmams pateikė vadovybės pareiškimą, kuriame patvirtinama, kad, su tam tikromis išlygomis, opcionų prekyba indeksais finansinės ataskaitos yra išsamios ir patikimos tačiau žr.

Audito apimtis ir metodas 1. Dėl perėjimo prie kaupimo principu vykdomos apskaitos ir juo susijusių ženklių Europos Bendrijų finansinių ataskaitų struktūros ir turinio pokyčių Komisija turi vykdyti daugiamečio pritaikymo procesą. Tikrindami m. Audito metu buvo susitelkta ties 13 : — vertinimu, ar Komisijos taikytos priemonės, skirtos ištaisyti nustatytus naujos finansinės informacijos pateikimo sistemos ir kai kurių institucijų bei generalinių direktoratų 14 apskaitos sistemų trūkumus, prisideda prie pakankamo patikinimo dėl finansinių ataskaitų tikrumo ir teisingumo.

Tai buvo padaryta visų pirma išanalizavus leidimus duodančių pareigūnų atliktų jų kompetencijai priklausančių finansinių metų finansinių ataskaitų tvirtinimų pagrindą pagal Finansinio reglamento 61 straipsnįtaip pat išnagrinėjus apskaitos pareigūno atliktą atskyrimo cut-off metodikos ir vietinių finansų valdymo sistemų, teikiančių duomenis rengiant Komisijos finansines ataskaitas, pasirengimo darbui būklės tvirtinimą žr.

Tai buvo padaryta atlikus analitines peržiūras ir reprezentatyvių statistinių imčių savarankiškus testus žr. Tolesni veiksmai, kurių buvo imtasi siekiant sustiprinti perėjimą prie kaupimo principu vykdomos apskaitos Bendro pobūdžio rezultatai 1. Siekiant sustiprinti perėjimą prie modernizuotos kaupimo principu vykdomos apskaitos, Komisijos apskaitos pareigūnas patvirtino keletą priemonių. Bandomasis tyrimas dėl apskaitos duomenų kokybės buvo pradėtas vykdyti dirbti namuose varese ir provincijoje.

Tokiu būdu Komisijos apskaitos pareigūnas baigė vykdyti keletą priemonių, apie kurias informacija visiems generaliniams direktoratams buvo išplatinta m.

Jų tikslas — pagerinti apskaitos kontrolės aplinką atskirų generalinių direktoratų lygmeniu. Jos apima apskaitos rizikos analizės parengimą, rizika pagrįstos apskaitos peržiūros vykdymą, specialių apskaitos vadovų sudarymą ir finansinių metų pabaigos sąskaitų uždarymo bylų dokumentaciją. Projektas dirbti namuose varese ir provincijoje kartą vykdomas rengiant finansinių metų metines finansines ataskaitas.

Šios priemonės padėjo sustiprinti finansinės informacijos pateikimo sistemą ir apskaitos sistemas. Tačiau tam tikrų trūkumų vis dar yra; dėl jų apskaitos duomenų kokybei kyla rizika žr.

Oro uostai Italijoje rusų kalba. Italijos oro uostai žemėlapyje

Be to, buvo pažymėta, kad ribotas vykdomųjų generalinių direktoratų skaičius atskyrimo apskaičiavimui ne visiškai pritaikė Dirbti namuose varese ir provincijoje apskaitos pareigūno paskelbtas apskaitos kontrolės aplinkos gaires.

Nors nustatyta kai kurių apskaitos duomenų kokybės trūkumų, jie neturėjo esminio poveikio finansinių ataskaitų patikimumui. Vietinių sistemų tvirtinimas 1. Daugelis generalinių direktoratų finansų valdymui ir operacijų, kurios siunčiamos į centrinę apskaitos sistemą ABAC vartotojo sąsaja, įrašymui naudoja savo vietines IT sistemas.

Kadangi padėtis nuolat kinta, už patvirtinimą atsakinga apskaitos tarnybų grupė privalo ją stebėti, taigi, kaip minėta praėjusiais metais, šiuo tikslu ji parengė vietinių sistemų pakeitimų tvirtinimo tvarką. Audito Rūmų aptiktų mokėtinų sumų klaidų skaičius buvo ribotas. Buvo nustatytas žemas su šiais balanso straipsniais susijusių finansinio poveikio klaidų lygis. Tačiau šių klaidų dažnis rodo, kad būtina toliau gerinti pagrindinių apskaitos duomenų patikimumą vykdomuosiuose generaliniuose direktoratuose.

Kelios kitos finansinių metų metinėje ataskaitoje pateiktos pastabos Iš dalies dėl sudėtingos finansų valdymo sistemos ir nepaisant atliktų patobulinimų, dėl kai kurių institucijų ir Komisijos generalinių direktoratų apskaitos sistemų trūkumų vis dar išlieka finansinės informacijos kokybei kylanti rizika visų pirma atskyrimo ir išmokų darbuotojams atveju.

Dėl to reikėjo atlikti kai kuriuos pataisymus po negalutinių finansinių ataskaitų pateikimo. Komisija pareiškė, kad stengsis ir toliau gerinti savo finansinių metų pabaigoje vykdomas apskaitos procedūras. Komisija, atlikusi keletą veiksmų, pagerino savo su atskyrimu susijusių sumų apskaičiavimą.

Kiek tai susiję su kai kuriems Europos Parlamento nariams skirta pensijų schema, kadangi nėra atliktas aktuarinis įvertinimas, finansinėse ataskaitose negalima numatyti atitinkamo atidėjimo. Dėl to reikėjo atlikti pataisymus po negalutinių finansinių ataskaitų pateikimo. Kai kurių Europos Parlamento narių teisių į pensiją atidėjimas dabar yra pateikiamas konsoliduotame balanse. Komisijos apskaitos pareigūnas negalėjo patvirtinti trijų vietinių pagalbinių apskaitos sistemų. Be to, problemų ir kitų klausimų, kuriuos reikėtų papildomai nagrinėti, skaičius ir svarba ir toliau išlieka labai panašūs kaip ir ankstesniais metais.

Todėl atsižvelgiant į šias neišspręstas problemas, Biudžeto generalinis direktorius turėjo pateikti specialią su šiais klausimais susijusią išlygą. Atsižvelgiant į padarytą pažangą, išlyga m. Komisijos apskaitos pareigūnas vis dar negalėjo patvirtinti dviejų vietinių kompiuteriai prekybos sistemoms ir besąlygiškai patvirtinti trečiosios sistemos.

Provincijos akių priežiūros centro apžvalgos

Kaip ir ankstesniais metais, horizontalių problemų ir kitų klausimų, kuriuos reikėtų nagrinėti, skaičius ir svarba ir toliau išlieka labai panašūs. Nors prie konsoliduotų finansinių ataskaitų pridedamuose aiškinamuosiuose raštuose yra pateikta informacijos apie galimus pataisymus, šiuose raštuose nėra nurodytos išlaidų sumos ir sritys, kurioms gali būti atliekamas papildomas tikrinimas ir sąskaitų patvirtinimo procedūros.

Teisė atlikti išlaidų patikras praėjus daug metų po to, kai jos buvo patirtos, neturėtų reikšti, jog visas atitinkamas išlaidas tereikia priimti. Kiekybiškai įvertinamos galimų susigrąžinimų sumos pateikiamos konsoliduotų finansinių ataskaitų aiškinamuosiuose raštuose.

Kaip ir ankstesniais metais, prie finansinių ataskaitų pridedamuose aiškinamuosiuose raštuose nėra pateiktos išlaidų sumos ir sritys, kurioms gali būti atliekamas papildomas tikrinimas ir sąskaitų patvirtinimo procedūros. Reikia papildomų priemonių, kad būtų užtikrintas apskaitos duomenų ir aiškinamuosiuose raštuose pateiktos informacijos apie susigrąžintas sumas dėl neteisėtų ar netvarkingų operacijų išsamumas ir patikimumas.

Apskaitos sistema yra adaptuojama siekiant padidinti įrašomos informacijos apie susigrąžinimus kiekį. Numatoma, kad šie patobulinimai bus veiksmingi rengiant m. Nepaisant paminėtų patobulinimų, reikia papildomų priemonių, kad būtų užtikrintas apskaitos duomenų ir aiškinamuosiuose raštuose pateiktos informacijos apie susigrąžintas sumas dėl neteisėtų ar netvarkingų operacijų, visų pirma valstybių narių lygmeniu, taip pat apie atskaitymus iš vėlesnių mokėjimų išsamumas ir patikimumas.

Biudžeto rezultatų ir ekonominių rezultatų suderinime vis dar yra nepaaiškintų nedidelių skirtumų. Jei metinėse finansinėse ataskaitose būtų pateiktas šis suderinimas, jos būtų suprantamesnės.

Otium? Negotium?

Komisija sutinka, kad suderinimo procedūra turi būti gerinama. Ji apsvarstys klausimą dėl visiško suderinimo įtraukimo į metines finansines ataskaitas.

Komisija pagerino savo taikomą suderinimo procedūrą ir biudžeto rezultatų bei ekonominių rezultatų suderinimą pateikė konsoliduotose metinėse finansinėse ataskaitose. Be to, pagal ciklinį metodą, vidurio laikotarpiu apimsiantį visas Komisijos tarnybas, buvo išsamiai tikrinamos kitos šešios tarnybos Taip pat buvo tikrinamos kitos dvi tarnybos 18tačiau jų ataskaitos nebuvo laiku užbaigtos rengiant m. Komisijos apskaitininkų bendrąją tvirtinimo ataskaitą. Už patvirtinimą atsakinga apskaitos tarnybų grupė stebi, kaip sprendžiami klausimai, kurie buvo iškelti ankstesnėse ataskaitose, kad užtikrintų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą, taigi taip užtikrinama, kad vietinių finansų valdymo sistemų kokybė nuolat gerėtų.

Planuojama, kad pirmasis visas patvirtinimo kriterijų laikymosi patikrinimų ciklas visuose generaliniuose direktoratuose ir tarnybose bus baigtas iki m. Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato ataskaita Audito Rūmams perduota m. Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato ataskaita Audito Rūmams perduota m. Komisijos apskaitos pareigūnas vis dar negalėjo patvirtinti Švietimo ir kultūros generalinio direktorato 19 ir Išorės santykių generalinio direktorato 20 finansinių metų vietinių sistemų, kaip nurodyta jo vadovybės pareiškime žr.

dirbti namuose varese ir provincijoje dirbti iš namų kas tai yra

Jungtiniam tyrimų centrui 22 m. Horizontalių problemų ir kitų klausimų, kuriuos reikėtų nagrinėti, skaičius ir svarba ir toliau išlieka labai panašūs kaip ir ankstesniais metais Darbas tebevyksta ir siekiama gauti patvirtinimą Išorės ryšių bei Švietimo ir kultūros generaliniams direktoratams.

Išlyga dėl EuropeAid bendradarbiavimo tarnybos patvirtinimo jau pašalinta, nes šis generalinis direktoratas sugebėjo pateikti pakankamai savo apskaitos nuoseklumo įrodymų, o CRIS ir ABAC sistemos sistemingai derinamos.

Koordinavimo tipai at matyti Pasaulio kovo susitikime

Į centrinę bazę dar turi būti nusiųstos likusio laikotarpio, t. Taigi, palyginti su m. Audito Rūmų auditas patvirtino, kad Komisijos apskaitos pareigūno sprendimai buvo pagrįsti: neišspręstos problemos ir klausimai buvo svarbūs. Atskyrimo procedūrų stiprinimas 1.

Siekiant patikrinti taikomų metodų tinkamumą, nuo pat perėjimo prie kaupimo principu vykdomos apskaitos dienos, Komisijos apskaitos pareigūnas ragino Komisijos tarnybas, prireikus 24atlikti savo atskyrimo metodikos, apimančios duomenis iš biudžetinių šaltinių ir bendrosios apskaitos, ex post testus.

Dėl to gali atsirasti apskaitos duomenų netikslumų.

Wayang Kulit Ki Dalang Sun Gondrong - Peresmian Kantor DPC PDI Perjuangan - Kota Kediri

Apskaitos pareigūno manymu, galutinėms ataskaitoms skirti apskaitos duomenys pakankamai tikslūs. Tačiau jei apskaitos sistemose įvestos sutarčių datos, naudojamos kaip atskyrimo apskaičiavimų pagrindas, yra netikslios arba jei nėra atnaujinami sistemoje padaryti pakeitimai, tai dirbti namuose varese ir provincijoje neigiamos įtakos finansinių ataskaitų patikimumui.

Pagrindinio generalinio direktorato kokybės kontrolės plane daugiausia dėmesio skirta veiklos trukmei.

Peržiūrėtos sutartys, įskaitant visas ilgalaikes sutartis. Dėl šios priežasties likusios klaidos veiklos trukmės datose yra susijusios su trumpalaikėmis sutartimis, kurių poveikis atskyrimui mažesnis nei ankstesniais metais. Audito Rūmų imtyje, kurią sudarė 20 šio generalinio direktorato operacijų, yra 3 klaidos dėl neteisingų veiklos trukmės datų. Dirbti namuose varese ir provincijoje jau pagerėjimas, palyginti su ankstesniais metais.

Konsoliduota finansinė atskaitomybė m. Bendros pastabos 1.

dirbti namuose varese ir provincijoje aludarių prekybos galimybės

Audito Rūmų audito metu nebuvo nustatyta jokių reikšmingų su paskolomis, atsargomis, ilgalaikėmis gautinomis sumomis, grynaisiais pinigais ir jų ekvivalentais, išmokomis darbuotojams, atidėjimais, finansiniais ir kitais ilgalaikiais įsipareigojimais bei rezervais susijusių faktų.

Tačiau buvo nustatytos kelios su kitais elementais susijusios klaidos, kurios pateikiamos toliau. Konsoliduotas m. Europos GNSS 30 priežiūros institucija, m. Ši nauja įstaiga iš pradžių turėjo veikti kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės subjektas. Todėl Audito Rūmai nepareiškė nuomonės dėl Institucijos m. Kadangi perduodant turtą yra tam tikro neapibrėžtumo ir vėlavimo, atsargumo sumetimais Europos Bendrijos į savo balansą programos turto neįtraukė.

  • Dvejetainių opcionų turnyras
  • Subkortikiniai regos centrai nėra Dabar centro gydytojai virškinamojo trakto endoskopinius tyrimus ir procedūras atlieka tiksliau ir patikimiau.
  • Kaip prekiauti opcionų prekyba
  • Ne darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai
  • Lengvas pinig primimo schemas
  • Namų darbas facebook
  • Forex rinka sutinka

Manoma, kad turtas bus įtrauktas išsprendus perdavimo klausimus. Rizikos kapitalo operacijos 1. Europos Bendrijų konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje visos rizikos kapitalo operacijos m. Jos yra vertinamos pradine verte, atėmus bet kokius atidėjimus vertės sumažėjimui, nes šiuo metu negalima tiksliai nustatyti jų tikrosios vertės.

Nors šis vertinimo metodas yra priimtinas esamomis aplinkybėmis, jis nėra nuosekliai taikomas.

Audito Rūmai nustatė, kad vertės sumažėjimai yra grindžiami tik nurašymais ir kad operacijų valdytojo Europos investicijų banko turimos su vertės sumažėjimu susijusios negalutinės sąmatos nebuvo pateiktos Komisijai EIB ir Komisija stebėjo pokyčius ir šiuo metu kartu apžvelgia padėtį — ieško ekonomiškiausio sprendimo ir atsižvelgia į informaciją, turimą pagal prieš daug metų su galutiniais paramos gavėjais pasirašytas sutartis į kurias dabartiniai ataskaitų teikimo standartai neįtraukti.

Ši apžvalga patvirtino, kad dabartinė rizikos kapitalo operacijų vertės nustatymo tvarka užima daug laiko ir yra sudėtinga dėl didelio skaičiaus RKO sandorių ir jų sudėtingos pakopinės struktūros.

dirbti namuose varese ir provincijoje pasirinkimo prekybos tikrintojas

Išankstinis finansavimas ir susijusios garantijos 1. Audito Rūmams atlikus apskaitos sistemoje įrašytų išankstinio finansavimo operacijų reprezentatyvios statistinės imties auditą, buvo nustatytas žemas su šiuo balanso straipsniu susijusių finansinio poveikio klaidų lygis. Tačiau šių klaidų dažnis rodo, kad būtina toliau gerinti pagrindinių apskaitos duomenų tikslumą vykdomuosiuose generaliniuose direktoratuose. Dažniausios klaidos: — išankstinio finansavimo sumos nebuvo įrašytos atsižvelgiant į skirtingas valdymo rūšis, kaip tai yra pateikta prie finansinės atskaitomybės pridedamuose aiškinamuosiuose raštuose; — išankstinio finansavimo sumos liko nepatvirtintos, nors nepasibaigus finansiniams metams jas buvo panaudoję naudos gavėjai.

Be to, atlikus papildomą išankstinio finansavimo nustatymo ir tvirtinimo audito darbą rasta balanso išsamumo tikslumo problemų: 1. Be to, buvo nustatyta, kad išankstinio finansavimo sumų tvirtinimas buvo traktuojamas nenuosekliai. Tuo atveju, kai prašymai padengti išlaidas nepateikiami kartu su audito sertifikatais, Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos generalinis direktoratas teisingai pradeda išankstinio finansavimo sumų tvirtinimą, o Mokslinių tyrimų generalinis direktoratas, esant toms pačioms aplinkybėms, išankstinio finansavimo sumą palieka nepatvirtintą.

Kol kas metų pabaigos apskaitos operacijomis užtikrinama, kad kritikuojama praktika neturėtų poveikio finansinių ataskaitų patikimumui. Be to, Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos generalinis direktoratas ir Mokslinių tyrimų generalinis direktoratas bendradarbiauja, kad rastų bendrą būdą šiam klausimui spręsti pagal apskaitos tarnybų pateiktas rekomendacijas.

Mokėtinos sumos 1. Dauguma klaidų yra susijusios su įrašytomis neteisingomis sąskaitų faktūrų ar išlaidų ataskaitų sumomis. Buvo nustatyti didelio vėlavimo apdorojant kai kurias sąskaitas faktūras ir prašymus padengti išlaidas atvejai.

Tai turi įtakos finansinėms ataskaitoms, kadangi delsimo atvejai nagrinėjant sąskaitų faktūrų atitikimą reikalavimams užkerta kelią išankstinio finansavimo sumų tvirtinimo proceso pradžiai.

Dėl to įsipareigojimų trečiosioms šalims pozicija gali būti klaidinga, o išlaidų suma gali būti įrašyta į apskaitą remiantis atskyrimo kontekste atliktu apskaičiavimu, o ne vadovaujantis skaičiumi, kurį pagrindžia jau gautos sąskaitos faktūros.

Konsoliduota ekonominių rezultatų ataskaita 1. Mokėjimų registravimas juos priskiriant klaidingai valdymo rūšiai turi įtakos išlaidų pasiskirstymo pagal valdymo rūšį tikslumui prie ekonominių rezultatų ataskaitos pridedamuose aiškinamuosiuose raštuose bei segmento atskaitomybėje taip pat žr.

Nebalansinė informacija 1. Nors prie metinių finansinių ataskaitų pridedamuose aiškinamuosiuose raštuose yra pateikta informacijos apie tai, kad tikėtina, jog kai kurias operacijas Komisijos tarnybos arba valstybės narės vėliau ištaisys, šiuose raštuose vis dar nėra nurodytos išlaidų sumos ir sritys, kurioms gali būti atliekamas papildomas tikrinimas ir sąskaitų patvirtinimo procedūros Finansiniame reglamente ir sektorių reglamentuose, dirbti namuose varese ir provincijoje su žemės ūkiu ir struktūriniais fondais, Komisijai suteikta teisė patikrinti visas išlaidas praėjus daug metų po to, kai jos buvo patirtos.

Ataskaitose neturėtų būti nurodyta, kad dėl šios dirbti namuose varese ir provincijoje visas atitinkamas išlaidas tereikia priimti. Kai galimų susigrąžinimų sumos įvertinamos kiekybiškai, jos parodomos prie konsoliduotų ataskaitų pridedamuose 5.

Kiti klausimai Neteisėtų išmokų susigrąžinimas 1.

Nuo Maryland to Lithuania: Frank Zappa pasaulio kultas

Rekomendavus Audito Rūmams, prie finansinės atskaitomybės pridedamuose aiškinamuosiuose raštuose buvo pateikta daugiau informacijos apie neteisėtų išmokų susigrąžinimą. Tačiau šiuose raštuose vis dar nėra pateikiama išsami ir patikima informacija apie valstybių narių vykdomą finansinių pataisymų veiklą.

Visų pirma juose pateikiama su panaikinimais, susigrąžinimais ir tebevykdomais susigrąžinimais struktūrinių veiksmų srityje 36 susijusi tokio pobūdžio informacija. Turėdami omeny didelę reikalavimų neatitinkančių išlaidų dalį tai buvo ne kartą pažymėta Audito Rūmų metinėse ataskaitoseAudito Rūmai mano, kad prie finansinių ataskaitų pridedamuose aiškinamuosiuose raštuose turėtų būti pateikta tinkama informacija apie šiuos taisymų mechanizmus, kad būtų įvykdyti tikro ir teisingo būklės atspindėjimo reikalavimai.

Dėl informacijos pateikimo laiko ir poreikio išsiaiškinti su valstybėmis narėmis kai kuriuos duomenis prie finansinių ataskaitų pridedamuose aiškinamuosiuose raštuose pateikiama tik apibendrinta informacija apie valstybių narių susigrąžintas struktūrinių fondų lėšas.

Tačiau m. Komisija Europos Parlamentui pateikė išsamesnę informaciją Komisijos priežiūros stiprinimo struktūrinių veiksmų išlaidų valdymo srityje veiksmų plano antrojoje ketvirčio ataskaitoje, o duomenis skelbia m. Įgyvendindama veiksmų planus Komisija stengiasi padidinti iš valstybių narių gaunamos informacijos patikimumą ir išsamumą, be visa kita, atlikdama auditus valstybėse narėse. Remdamiesi sertifikavimo įstaigų darbo patikrinimu 37Audito Rūmai pakartotinai 38 išreiškia savo abejones dėl iš valstybių narių gautinų sumų tikslumo žemės ūkio srityje.

Be to, Audito Rūmai pažymi, kad mokėjimo agentūros įvairiai traktuoja skolų pripažinimo datą, dėl to nėra nuoseklumo pateikiant bendrą skolų sumą žr.

Galbūt jus domina